Política de privacitat

Phlox Escenificació Floral , S.L.. informa als usuaris d'aquest servei web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtener amb l'ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts .
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , Protecció de Dades Personals , Phlox Escenificació Floral , SL informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada , seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades , donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l'esmentat fitxer .
La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa .

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables . En aquest sentit , es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació continguda en aquest arxiu estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors .
Als efectes de l'article 21 de la Llei 34 /2002 de Serveis de la Societat de la Informació , l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials per part de Phlox Escenificació Floral , SL a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Phlox Escenificació Floral , SL o per qualsevol modificació posterior de la mateixa , podent oposar-se en tot moment l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant sol · licitud a través de canals específicament habilitats . Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS , que sempre seran realitzades per Phlox Escenificació Floral , SL , podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els quals hi hagi algun tipus de relació , acord o contracte .
Si ho desitja pot dirigir-se a Phlox Escenificació Floral , SL , amb domicili en C / Sant Eusebi , 50, Local 1 , 08006 – Barcelona, ​​envia un correu electrònic a phlox@phloxevents.com , per exercir els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició .

Phlox Escenificació Floral , S.L.. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria . En aquests supòsits , Phlox Escenificació Floral , SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica .

CONTACTE